Lightscape

14 czerwca 2017, 12:09, LightscapeTax Care

Jak dokonać korekty zeznania podatkowego? 3 proste wskazówki dla przedsiębiorców

Bez względu na to, jaką formę rozliczenia swoich dochodów wybrał przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, skali podatkowej czy też podatku liniowego – ma obowiązek przedstawić Urzędowi Skarbowemu w stosownym terminie roczne zeznanie podatkowe. Co jeśli już po dostarczeniu fiskusowi PIT-a zauważy błąd w wypełnionym formularzu? Eksperci Tax Care podpowiadają, jak w prostych krokach można dokonać korekty zeznania podatkowego.

Brak dbałości o rzetelne wypełnianie deklaracji podatkowej może mieć przykre konsekwencje dla przedsiębiorcy. Od stycznia tego roku bowiem obowiązują wyższe kary pieniężne i grzywny za popełniane wykroczenia i przestępstwa podatkowe. Przykładowo, grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez Urząd Skarbowy mandatem, może sięgać 4 tys. zł., ale gdy poważniejszy błąd w rozliczeniu staje się przestępstwem podatkowym, wtedy stosownym nakazem grzywnę wymierzy sąd, a kara finansowa nałożona na podatnika może wynosić nawet 40 tys. zł.  Aby uniknąć tych przykrych konsekwencji, korekta zeznania podatkowego powinna zostać dokonana z inicjatywy przedsiębiorcy, a nie na wezwanie urzędnika organów kontroli podatkowej.  Zgodnie z art. 81 ordynacji podatkowej, każdy podatnik ma prawo do korekty deklaracji w ciągu pięciu lat od jej złożenia[1]. Od tej zasady istnieje odstępstwo – przeciwko podatnikowi nie może toczyć się postępowanie lub kontrola podatkowa[2]. Procedura dokonywania korekty zeznania podatkowego nie jest skomplikowana, wystarczy pamiętać o kilku krokach.

1. Wybierz odpowiedni formularz

Jeżeli odkryjemy błąd w złożonej deklaracji podatkowej, korekty dokonujemy wypełniając ponownie ten sam formularz co poprzednio (uwaga: całość dokumentu, nie tylko uprzednio błędnie wypełnione pola), zaznaczając odpowiednią rubrykę: cel złożenia formularza – korekta zeznania podatkowego. Przykładowo: jeżeli uzyskujemy przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych i błędnie wypełniliśmy formularz PIT 28, korekty dokonujemy także na tym formularzu. Powyższa zasada nie będzie obowiązywać wtedy, gdy sama korekta wynika ze złożenia pierwotnej deklaracji na nieodpowiednim druku. W takich okolicznościach podatnik składa ponownie zeznanie podatkowe na właściwym egzemplarzu. – Jeżeli np. w wyniku zleconego audytu lub analizowania dokumentów finansowych firmy stwierdzimy błąd w deklaracji wypełnianej trzy lata temu, pamiętajmy o tym, że poprawy musimy dokonać na tym druku, który obowiązywał w  2014 roku. Jest to ważna kwestia, ponieważ formularze, które służą do składania zeznań podatkowych są często modyfikowane. Pamiętajmy o tym, że każde zeznanie podatkowe, nawet te, będące korektą musimy podpisać, czy to za pomocą podpisu elektronicznego czy własnoręcznie, inaczej będzie potraktowane przez Urząd Skarbowy jako niezłożone – mówi Katarzyna Chodara-Chodak z Modern Tax S.C. z wałbrzyskiego biura rachunkowego, Partnera Tax Care.

2. Złóż wyjaśnienie

Choć od 2016 roku zniesiono obowiązek przedstawiania powodów składania korekty deklaracji podatkowej, warto jednak postarać się o złożenie odpowiedniego wyjaśnienia, bo w przypadku jego braku, w razie wystąpienia wątpliwości, Urząd Skarbowy może nas wezwać do wytłumaczenia zaistniałych zmian. – Można tego dokonać na formularzu specjalnie przygotowanym do tego celu przez Urząd Skarbowy (druk ORD-ZU) albo przygotować własny dokument. Musi się w nim znaleźć informacja, jakie dane uległy zmianie, i z jakiego powodu dokonujemy korekty – wyjaśnia Joanna Chodak z Modern Tax S.C., Partner Tax Care.

3. Zapłać należny podatek

Złożenie korekty zeznania podatkowego, szczególnie wtedy, gdy wynika ona z błędnych wyliczeń, będzie przeważnie skutkować wzrostem kwoty należnej fiskusowi lub pomniejszeniem kwoty nadpłaty podatku. Jeżeli dokonujemy korekty deklaracji podatkowej przed ustawowym terminem wyznaczonym dla przedsiębiorców na składanie PIT-ów, w przypadku dopłaty należną kwotę powinniśmy przekazać fiskusowi jak najszybciej, aby uniknąć odsetek naliczanych od nieuregulowanych zobowiązań podatkowych[3]. Ich wysokość można obniżyć nawet o połowę, jeżeli dokonamy korekty nie później niż w ciągu szczęściu miesięcy po upływie terminu wyznaczonego na składanie zeznań i dokonamy zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Jeśli natomiast odkryjemy, że wyliczyliśmy za wysoką kwotę należnego podatku, możemy zwrócić się do fiskusa o zwrot tej kwoty, składając wraz z poprawioną deklaracją podatkową wniosek o wypłatę nadpłaty, która następuje w ciągu dwóch miesięcy od złożenia korekty, ale nie wcześniej niż trzy miesiące od przedstawienia Urzędowi pierwszego zeznania podatkowego[4].

 O czym należy jeszcze pamiętać przy składaniu korekty zeznania podatkowego?

Korektę zeznania podatkowego możemy dostarczyć fiskusowi w ten sam sposób, w który złożyliśmy pierwotną deklarację: osobiście w Urzędzie Skarbowym, wysłać listem poleconym lub – na co decyduje się coraz więcej podatników – wypełnić i przesłać e-deklarację za pośrednictwem jednego z programów służących do elektronicznego rozliczania podatku PIT. W ten sposób fiskus dostanie nasze zeznanie najszybciej. Czas w tym kontekście może mieć znaczenie, jeżeli bowiem zauważyliśmy błąd w rozliczeniu jeszcze przed końcowym terminem wyznaczonym na składanie deklaracji podatkowych, natychmiastowe nadesłanie korekty pozwoli uniknąć nam płacenia karnych odsetek.

Jak uniknąć błędów w przyszłości

Jednym ze sposobów na uniknięcie błędów w zeznaniu podatkowym w przyszłości, a co za tym idzie – konieczności składania jego korekty – jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego przy wypełnianiu formularzy PIT. Takie wsparcie w prowadzeniu firmy warto posiadać nie tylko „raz w roku”, kiedy mamy obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, ale na co dzień.

Polski system podatkowy liczy prawie 6 tys. stron maszynopisu ustaw i rozporządzeń, a rocznie nowelizowana jest około jedna trzecia z nich[5]. Wiele z tych zmian, które realnie wpływają na sposób prowadzenia przedsiębiorstwa czy rozliczania się z fiskusem dotyczy firm jednoosobowych. Najmniejsi przedsiębiorcy nie zawsze jednak znajdują czas na śledzenie wszystkich nowych przypisów, ale to zadanie mogą powierzyć zewnętrznym firmom księgowym. – To rozwiązanie,  które sprawdzi się szczególnie w przypadku osób, które niedawno rozpoczęły własną działalność gospodarczą i dopiero zapoznają się zasadami prowadzenia biznesu a także wśród najmniejszych przedsiębiorców, którzy szukają oszczędności w prowadzeniu firmy. Koszt skorzystania z usług biura rachunkowego jest bowiem nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku zatrudnienia w firmie na stałe księgowego, bo nie wiąże się z utrzymaniem dodatkowego pracownika, czy także np. z kosztem zakupu licencji programu księgowego – podpowiada Joanna Chodak, Partner Tax Care. 

 

 

[1] Licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składa zeznanie podatkowe.

[2]Prawo do skorygowania zeznania podatkowego przysługuje podatnikowi także w toku postępowania podatkowego, ale przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, jednak wyłącznie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego – jest to zatem okres końca postępowania, przed wydaniem ewentualnej decyzji w sprawie.

[3] Obecnie podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 8% w skali roku.

[4] Art.  77 § 1 pkt. 6 Ordynacji podatkowej.

[5] http://www.polskieradio.pl/42/5725/Artykul/1719089,Polscy-przedsiebiorcy-traca-nawet-1-dzien-w-tygodniu-na-rozliczanie-podatkow-i-raportowanie na podstawie: Podatki w Polsce, Raport Grant Thornton, styczeń 2017. http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2017/01/Podatki-w-Polsce_final.pdf